Bạn có thể làm mọi thứ cho người mình yêu, ngoại trừ việc yêu họ lần nữa.

---

You will be doing anything for the one you love, except love them again.