Có những ngày tuyệt vọng cùng cực

Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau.

Để lại lời bình