Ghen tuông là xúc phạm đối với người được yêu

Ghen tuông là xúc phạm đối với người được yêu và là nguồn gốc của những nỗi giày vò của người đang yêu.

Để lại lời bình