Tại sao chúng ta không bao giờ biết được tình yêu bắt đầu khi nào

Tại sao chúng ta không bao giờ biết được tình yêu bắt đầu khi nào nhưng chúng ta lại luôn nhận ra khi tình yêu kết thúc?

---

How come we don’t always know when love begins, but we always know when it ends?

Để lại lời bình