Tri thức là biết điều chúng ta không thể biết

Tri thức là biết điều chúng ta không thể biết.

---

Knowledge is knowing that we cannot know.

[Total: 0   Average: 0/5]

Để lại lời bình