Tri thức là biết điều chúng ta không thể biết

Tri thức là biết điều chúng ta không thể biết.

---

Knowledge is knowing that we cannot know.

Để lại lời bình