Bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn

Bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn
Để tâm thanh tịnh cho mình bình an

Để lại lời bình