Cuộc sống là vui buồn lẫn lộn

Công an phải có dùi cui
Cuộc sống phải có lúc vui lúc buồn!

Để lại lời bình