Cuộc sống là vui buồn lẫn lộn

Công an phải có dùi cui
Cuộc sống phải có lúc vui lúc buồn!

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 4.4]

Để lại lời bình