Sầu riêng hấp dẫn quá

Ai mua sầu riêng có ai mua sầu riêng?!
Xin dừng chân ghé quán em, em đây bán trái sầu riêng, nhưng em không bán tình duyên!

[Total: 14   Average: 4.2/5]

Để lại lời bình