Biết thế bố mày tương cho phát - Bà Tưng

Biết thế bố mày tương cho phát!

Đã bảo yêu rồi lại đ** yêu
Đúng là trơ trẽn cái con điêu
Biết thế bố mày tương cho phát
Có phải giờ đây đã biết điều?!

Có yêu thì nói rằng yêu
Không yêu thì nói một điều cho xong
Lại còn đưa đưa đong đong
Chiều nó như thể chiều vong vẫn tèo!