Thiên hạ đại loạn - Tiêu Phong - A Châu - Thiên long bát bộ 2003

Thiên hạ đại loạn

Đoàn Dự trộm chó bị phang,
Hư Trúc đập đá bị mang vào tù.
Vô Kỵ mới thật là ngu,
Hiếp cháu 14 vô tù 10 năm.
Kiều Phong vừa uất vừa căm,…

LĐT, 14/8/2014 – Ảnh: Internet