Đừng tưởng

Đừng tưởng

Đừng tưởng cứ núi là cao…
Cứ sông là chảy, cứ ao là tù
Đừng tưởng cứ dưới là ngu…
Cứ trên là sáng cứ tu là hiền

Đừng tưởng cứ đẹp là tiên…
Cứ nhiều là được cứ tiền là xong
Đừng tưởng không nói là câm…
Không nghe là điếc không trông là mù…