Ỉn quan nhà tôi

Ỉn quan nhà tôi

Ỉn quan 8 tháng tuổi đời
0 tháng tuổi đảng vẫn ngồi nghênh ngang!
Tự đập trứng vỡ khắp bàn
Đứa nào chống đối ỉn quan đánh liền!

Làm quan tham sướng như tiên
Khổ dân quần quật kiếm tiền nuôi quan!
Bao giờ dân yếu dân thăng
Ỉn quan thất thế lại làm dân đen!…