Truyện ngắn Lan Rừng - Nhất Linh, Hai buổi chiều vàng, 1937

Truyện ngắn Lan Rừng – Nhất Linh, 1937

Truyện ngắn Lan Rừng

Tác giả: Nhất Linh

Quang xuống xe rồi vào một cái nhà ở đầu phố để hỏi thăm đường đi Bản Lang và để thuê ngựa. Người cho thuê ngựa hỏi:

 – Ông vào nhà ai trong đó?

– Vào nhà ông Vi Văn Hoài. Đường vào đấy có xa lắm không?