Trả nghiệp

Trả nghiệp

Kiếp sau tôi nguyện làm bò
Trả nghiệp kiếp trước cưỡi bò cùng em!
Kiếp sau tôi nguyện làm em
Trả nghiệp kiếp trước đưa em vào đời!

Kiếp sau em nguyện làm tôi
Trả nghiệp kiếp trước ghẹo người tình si!…