Never laugh at someone’s situation, because you just nerver know if someday you will find yourself in the very same position.

Công an phải có dùi cui
Cuộc sống phải có lúc vui lúc buồn!

Đôi khi tốt quá cũng là cái tội :)